inglisuri filologiis departamenti - inglisuri enis dauflebis gansxvavebuli xedva da Sedegebi

There is No Place like English Philology Department to study

 
 
 

inglisuri filologiis departamentis sazafxulo skola

English Philology Department Organizes Summer
School

aკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი (იფდ) აქტიურად თანამშრომლობს ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლებთან. ყოველწლიურად იმართება კონფერენციები, საჯარო ლექციები, ინგლისელი და ამერიკელი მწერლების ნაწარმოებების თარგმანის კონკურსები და საზამთრო თუ საზაფხულო სკოლები, რომლებშიც მოსწავლეები დიდი ენთუზიაზმითა და ხალისით ერთვებიან.

The English Philology Department (EPD) of Akaki Tsereteli State University has very close links with public and private schools of Kutaisi. Every year the department organizes conferences, public lectures and competitions in translation of works by British and American writers. There are also winter and summer schools in which school students usually participate with great enthusiasm.

 
 

g
ამონაკლისი არც წლევანდელი წელი გახლდათ. იფდ-მ ორგანიზება გაუკეთა ორ კვირიან საზაფხულო სკოლას, რომლის განმავლობაშიც სკოლის მოსწავლეებს სახალისო და აქტიური ლექციები ჩაუტარდათ ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში უახლესი მეთოდებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. მოსწავლეებს საშუალება მიეცათ ინგლისური ენა განემტკიცებინათ და საკუთარი აზრი თამამად დაეფიქსირებინათ. იფდ-ს საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. საზაფხულო სკოლის ლექციებს ქუთაისის სკოლების მოსწავლეების გარდა რეგიონის სკოლების მოსწავლეებიც ესწრებოდნენ. მოსწავლეთა ასეთი დიდი ინტერესი უდავოდ იფდ-ს მიერ წარმატებით განხორციელებული პროექტების დამსახურებაა.


This year wasn’t an exception either. The EPD organized a two-week summer school during which students once again had an opportunity to attend English classes and lectures in literature with the use of up-to-date methods of teaching and technical means. They had a good chance to improve their English skills and fluently express their opinions on different issues. The number of people who wanted to participate in the summer school exceeded all expectations. It was attended not only by Kutaisi school students, but also by the students from some regional schools of Imereti. Such a great interest must have been caused by successful projects carried out by the EPD before.


sაზაფხულო სკოლის თემატიკის შერჩევისას, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების ინტერესის სფეროს გათვალისწინება მოხდა. მოსწავლეებმა ინგლისურ ენაზე იმსჯელეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა მოზარდებისა და მშობლების ურთიერთობა, სიყვარული, საოცნებო სკოლა და ა.შ. ინგლისური ლიტერატურის ლექციები კი ახალგაზრდა ადამიანის პრობლემას შეეხებოდა. ამიტომ განიხილეს ისეთი მხატვრული ნაწარმოებები, როგორიცაა უილიამ შექსპირის „რომეო და ჯულიეტა“, „ჰამლეტი“, დანიელ დეფოს „რობინზონ კრუზო“, ჯონათან სვიფტის „გულივერის მოგზაურობა“, შარლოტა ბრონტეს „ჯეინ ეარი“, ჯერომ სელინჯერის „თამაში ჭვავის ყანაში“ და ა.შ.


Choosing the programme of the summer school we took young people’s interests into consideration. Attending English classes they discussed topics, such as the relationship between teenagers and parents, love, dream schools, etc. The lectures on English literature were focused on a very topical issue, that of the problem of young people. The themes of the lectures were also “Romeo and Juliet” and “Hamlet” by Shakespeare, “Robinson Crusoe” by Daniel Defoe, “Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift, “Jane Eyre” by Charlotte Bronte and “The Catcher in the Rye” by J.D. Salinger.

 
 

g
თავაზობთ, მოსწავლეების რამდენიმე კომენტარს, რომლებიც საზაფხულო სკოლის წარმატებით დასრულებაზე მეტყველებენ:


Below are some comments of students, which emphasize a successful completion of the summer school:

 

„inglisuri enis nawili gansakuTrebiT saxaliso da saintereso iyo. leqtorebma marTlac rom saocrad momxibles da Tavic Zalian Semayvares“.

English classes were especially useful and interesting. The lecturers’ enthusiasm impressed me greatly and motivated to master the language.

 

„gakveTilebi iyo Zalian saintereso da CvenTvis gasagebi eniT moTxrobili, SerCeuli iyo Cveni asakisTvis Sesaferisi da saintereso nawarmoebebi“.

The lessons were very interesting and everything was explained in a clear language. The books selected were thought-provoking and appropriate to our age.

 

„kargi iyo rom swavlasTan erTad verTobodiT da bevri axali megobari SeviZineT“.

We enjoyed studying and making many new friends. It was great!

 

„sazafxulo skolis literaturis nawilSi momewona leqtorebis mier sainteresod axsnili sxvadasxva nawarmoebebi, warmodgenili fotoebiT, videoebiTa da sxvadasxva masalebiT, romlebic TvalsaCinod iyo naCvenebi proeqtorebiT.“

I got interested in the books our lecturers told us about. They used photos, videos and different materials which were clearly displayed with the help of the projector.

 

„inglisuri enis nawilSi sasiamovno aRmoCnda CemTvis sxvadasxva Temebis ganxilva da maTze muSaoba“.

I was pleased to discuss and work on different topics in English.

 

„Zalian mogvewona personaJebisa da nawarmoebebis ganxilva, aseve paralelebis gavleba sxva nawarmoebebTan“.

We liked discussing books and characters very much, especially drawing parallels to other books.

 

„wasakiTxi wignebis sia Sevadgine da mivamate is wignebi, romlis wakiTxvasac ar vapirebdi rom ara sazafxulo skolis literaturis nawili“.

I have made a list of the books I’m going to read. I wouldn’t read these books if I hadn’t attended the summer school.

 

'Everything - every single part of it!' „absoluturad gulwrfelad!“

I liked everything - every single part of it! Absolutely honestly!

 
 

i
ნგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი კვლავ გეგმავს საზაფხულო სკოლის ორგანიზებას. იმედი გვაქვს მომავალი ზაფხულიც ხალისიანი, ნაყოფიერი და მოსწავლეებისთვის სასარგებლო იქნება.


The English Philology Department is going to organize another summer school next year as well. We hope the future summer will be as joyful, productive and useful for the students as the previous one.

 
 
 

TamTa amiranaSvili

doqtoranti

Tamta Amiranashvili

PhD student