profesor judiT malkais stumroba da specialuri ganaTlebis saswavlo programebis danergvis saWiroeba akaki wereTlis saxelmwifo universitetSi

Professor Judith Mulcahy’s visit and the need of establishing programmes for special education at Akaki Tsereteli State University

 
 
 


2


009 წლიდან ინკლუზიური განათლება საქართველოს განათლების სისტემის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა. საჯარო სკოლებში დაიწყო ინკლუზიური განათლების დანერგვა და შეზღუდული შესაძლებლობებისა (შშმ) და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთა ეტაპობრივი ჩართვა სასწავლო პროცესში.


S
ince 2009, inclusive education has been a priority direction in educational system of Georgia. The process of integration of inclusive education (IE) and gradual involvement of students with disabilities and Special Educational Needs (SEN) in the educational process in public schools has already begun.

 
 
 


i
მერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტის 400 სკოლიდან ინკლუზიურ განათლებაში დღეისათვის ჩართულია 100-მდე სკოლა და 800-ზე მეტი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.100 out of 400 schools and more than 800 pupils with SEN in 12 municipalities in Imereti are involved in inclusive education.

 


i
ნკლუზიურ განათლებასთან მიმართებაში, საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრომ საჯარო სკოლებში შექმნა სპეციალური პედაგოგის საშტატო ერთეული. თუ სკოლაში ირიცხება 1 სსსმ მოსწავლე მაინც, სკოლას ეძლევა უფლება ჰყავდეს 1 სპეციალური მასწავლებლი, ხოლო თუ სსსმ მოსწავლეთა რაოდენობა 6-ზე მეტია 2 სპეციალური მასწავლებელი. ასე, რომ ყოველ მე-7 სსსმ მოსწავლეზე სკოლას ემატება სპეციალური მასწავლებლის ან ფსიქოლოგის 1 საშტატო ერთეული, სკოლის საჭიროებებიდან გამომდინარე.In regards to inclusive education, the Ministry of Education and Science of Georgia created and established a post for a special education teacher in public schools. If there is at least one pupil with SEN, the school can employ one special education teacher, if the number of pupils with SEN exceeds six, there must be two teachers.

So, for every seventh SEN pupil, a school adds one established post of a special education teacher or a psychologist, according to the needs.

 
 
 zემოთქმულიდან გამომდინარე დღეისათვის საქართველოში გაიზარდა მოთხოვნა სპეციალურ მასწავლებლებზე. ვინაიდან საქართველოში სპეციალური მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამები ჯერ-ჯერობით არ არსებობს, აღნიშნულ ვაკანსიებზე ინიშნებიან პირები, რომელთაც მინიმალური გამოცდილება მაინც აქვთ სსსმ ან შშმ მოსწავლეებთან მუშაობის. ეს რა თქმა უნდა არასაკმარისი პირობაა, რომ სწავლება განხორციელდეს ხარისხიანად.Therefore, we can say that there has been an increase in the demand for special education teachers. As there are no educational programs for special education teachers in Georgia, the posts are usually held by those who have at least minimum experience of work with disabled pupils or pupils with SEN.

This is certainly not enough to provide high quality teaching.

 


o
ჯახი, სადაც ერთი ან რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი იზრდება, მრავალ პრობლემას აწყდება. ბავშვის დაბადება პათოლოგიით - ხშირად ბავშვისა და მშობლებისათვის ამ მოვლენის აღქმისა და მასთან ადაპტირების რთული, ხანგრძლივი პროცესის დასაწყისია. მშობლების განცდები აღნიშნული ფაქტის მიმართ პირობითად რამდენიმე ეტაპს მოიცავს: შოკი, უარყოფა, დანაშაული და რისხვა, სირცხვილი, დეპრესია, მიღება.Families with more than one disabled children face a lot of problems. The birth of a child with a disability is the beginning of a difficult, long process of perceiving and adapting to the situation for both children and their parents.

Parents’ feelings towards the fact are conventionally divided into several stages: shock, rejection, guilt and anger, shame, depression, acceptance.

 


v
ფიქრობთ, რომ ჩნდება აუცილებელი საჭიროება, რომ უნივერსიტეტებში შეიქმნას სპეციალური საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადებას.We think now there is a necessity to create special BA and MA programmes at University which will provide public schools and pre-school institutions with qualified special education teachers.

 


a
მ თვალსაზრისით, ჩვენი აზრით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიეტეტი ერთ-ერთი პრიორიტეული უნივერსიტეტია დასავლეთ საქართველოში, რომელსაც ხელეწიფება აღნიშნული პროგრამების მომზადება და განხორციელება. უნივერსიტეტში, პედაგოგიკის დეპარტამენტში საქმიანობს ისეთი აკადემიური პერსონალი, რომელთაც გავლილი აქვთ შესაბამისი ტრენინგ-მოდულები ინკლუზიური განათლების კუთხით. მათ აქვთ გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება და აქტიურად თანამშრომლობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან სამოქმედო გეგმისა, თუ სტანდარტების შემუშავებაში, რაც ინკლუზიური განათლების დანერგვა-განხორციელებას ეხება. მათ შორის, არის განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული მოსწავლეთა საჭიროებების იდენტიფიცირების პროცესში და მასწავლებელთა გადამზადებაში, რაც ჩვენი თვალთახედვით აძლიერებს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპეტენციას.In this regard, we believe that Akaki Tsereteli State University (ATSU) is one of the few universities in Western Georgia which possesses all the potential to prepare and implement the programmes.

The department of Pedagogics of ATSU has academic staff who have attended relevant trainings focusing on inclusive education.

They have some practical experience and actively cooperate with the Ministry of Education and Science of Georgia to work out action plans and standards which concern the establishment and development of inclusive education.

Among the staff of the Department there is a member of multidisciplinary team of Ministry of Education and Science, who is involved in the process of identifying the pupils’ needs and training teachers.

 


a
კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010 წლიდან პედაგოგიურ ფაკულტეტზე ისწავლება 5 კრედიტიანი სასწავლო კურსი-„ინკლუზიური განათლება“. სასწავლო კურსის ფარგლებში ხორციელდება პედაგოგიური პრაქტიკა ინკლუზიური განათლების განმახორციელებელ საჯარო სკოლებში.At the Faculty of Pedagogics of ATSU a 5-credit undergraduate course on ‘Inclusive Education’ has been in effect since 2010. The course provides teaching practice at public schools where inclusive education is supported.

 
 
 


a
კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინკლუზიური განათლების კუთხით აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა განმავითარებელ და ცნობიერების ასამაღლებელ აქტივობებში, რაც ხელს უწყობს ინკლუზიური განათლების განვითარებას დასავლეთ საქართველოში. კერძოდ:The University participates regularly in the activities that help develop and raise awareness contributing to the development of inclusive education in Western Georgia. Namely:

 
 

• უნივერსიტეტის ყველა კორპუსის შესასვლელი შეძლებისდაგვარად აღჭურვილია პანდუსებით;

• All entries to the University are well equipped with wheelchair ramps;

 

• უნივერსიტეტში სწავლობს 13 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტი, აქედან 1 არის ეტლით მოსარგებლე;

• 13 disabled students study at University. One of them uses a wheelchair;

 

• 2010 და 2011 წლებში სამინისტროს დაფინანსებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელდა საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ინკლუზიური განათლების 6 კრედიტიანი პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა იმერეთის რეგიონის 70 მასწავლებელი;

• In 2010–2011 the Ministry of Education allocated funds to finance summer school at Akaki Tsereteli State University and a 6-credit course on ‘Inclusive Education’ was designed. 70 teachers from the Imereti Region were trained within the framework of the programme;

 

• საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრში შეიქმნა ტრენინგ-მოდულები „ინკლუზიური განათლების პრინციპებსა“ და „რთული ქცევის მართვაში“, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 300-მდე მსმენელი;

• The University Centre for Continuing Education developed Training modules on principles of inclusive education and managing difficult behaviour'. 300 participants have already been trained within the retraining modules;

 

• ყოველწლიურად უნივერსიტეტი აღნიშნავს 3 დეკემბერს - შშმ პირთა საერთაშორისო დღეს, 21 მარტს - დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესა და 2 აპრილს - აუტიზმის საერთაშორისო დღეს. ტარდება სხვადასხვა აქტივობები: დისკუსიები შშმ პირთა ჩართულობით, შემოქმედებითი საღამოები, შშმ პირთა ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვები, სპორტული აქტივობები შშმ პირთა და სტუდნტთა ჩართულობით და ა.შ.

• The University annually celebrates International Day of People with Disabilities on 3 December, World Down Syndrome Day - on 21 March, World Autism Awareness Day - on 2 April. Various activities such as discussions, creative events, sporting activities, exhibitions and sale of works by disabled students are held with active participation of people with disabilities and other university students.

 


mიგვაჩნია, რომ მიღწეული, როგორც იტყვიან „ზღვაში წვეთია“. უკვე მთავარი აქცენტი უნდა ავიღოთ სპეციალური საჭიროების პირთა ხარისხიან განათლებაზე. სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა ხარისხზე ორიენტირებული განათლება მსოფლიოს ყველა ქვეყნისათვის თანაბრად საზრუნავი საკითხია. იგი ვერ განვითარდება იზოლაციაში. საჭიროა მოხდეს საერთო საგანმანათლებლო სტრატეგიის და რასაკვირველია, ახალი სოციალური და ეკონომიკური კურსის ფორმირება.We believe that what we have achieved just a drop in the ocean. Our main focus is to provide people with special needs with quality education. Sustainable development of quality education for the people with special needs is of equal concern for every country in the world, and it cannot be achieved in isolation.

It requires the formation of common educational strategies as well as new economic and social policies.

 


aკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უახლოესი სამომავლო გეგმები სპეციალური მასწავლებლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის შექმნას უკავშირდება, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანია ევროპული უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება, კადრების გადამზადება და პრაქტიკის ბაზის აღჭურვა.ATSU prioritizes a new initiative with respect to creating special Bachelor and Master degree programmes for teachers over the coming years.

Therefore, sharing the experience with European Universities, staff training and providing proper equipment is of great significance.

 


aმ თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად გვესახება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის ხელეკრულება, რომელიც პროფესორ მადონა მეგრელიშვილის და დამა როზმარი ბატლერის ინიციატივით გაფორმდა და, რომელსაც 25 წლოვანი ისტორია აქვს.In this regard, we believe that the agreement of collaboration between Akaki Tsereteli State University and the University of South Wales signed on the initiative of Dame Rosemary Butler and Madonna Megrelishvili 25 years ago is vitally important.

 
 
 


iნგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი ინგლისური ენის სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით არა მარტო იწვევდა ნიუპორტის უნივერსიტეტის სპეციალისტებს, არამედ თავის ლექტორ–მასწავლებლებსაც აგზავნიდა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის მიზანი იყო დაენერგა და განევითარებინა სწავლა–აღზრდის ევროპული მოდელი, რაც ინგლისურ ენაში მოდულური სისტემის შემოღებით იქნა მიღწეული. სწავლების ამ ფორმის შემოტანამ უნივერსიტეტში სტუდენტებს საშუალება მისცა მაქსიმალური ეფექტურობით გამოიყენონ უნივერსიტეტში გატარებული ყოველი წელი, შეძლონ აირჩიონ შესაბამისი მოდულები და დაგეგმონ სწავლების ინდივიდუალური პროგრამა თავიანთი დონის, მოთხოვნისა და საჭიროების მიხედვით.Over the years the English Philology Department has invited professors from their partner University of South Wales to introduce the latest methods of teaching English and share experiences of foreign colleagues, sent its lecturers and teachers to Newport for professional development and advanced training.

The goal of the English Philology Department was to implement and develop the European model of education that was achieved by introducing the module system in teaching the English language.

The introduction of this form of teaching at the University has enabled students to efficiently use their time to choose certain modules and plan their own individual training programme according to their level, demands, and needs.

 


gგამონაკლისი არც წლევანდელი წელი გამოდგა. ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორის მადონა მეგრელიშვილის და სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის კეროლაინ მაკლეჰენის კიდევ ერთი ინიციატივით, საინტერესო თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველი პედაგოგიური ფაკულტეტის (დეკანი ასოც. პროფ. ვ. ადეიშვილი) პედაგოგიკის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. მ. ახვლედიანი), სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა განათლების საკითხებზე.This year was no exception. On the initiative of Professor Madonna Megrelishvili and Honorary Professor Caroline McLachlan (the University of South Wales) the foundation of an interesting cooperation concerning the education issues for people with special needs was laid with the Department of Pedagogy (Head of the Department Associate Professor Maia Akhvlediani) at the Faculty of Pedagogy (Dean Associate Professor Vladimer Adeishvili).

 


2016 წლის 11 აპრილს ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ასოც.პროფ. ნ. ნიჟარაძე) მოწვევით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუმრად იმყოფებოდნენ ნიუპორტის უნივერსიტეტის პროფესორები: ჯუდით მალკაი და კეროლაინ მაკლეჰენი.On April 11, 2016, at the invitation of the English Philology Department (Head of the Department Associate Professor Nino Nijaradze) ATSU hosted two honourary professors from Newport: Judith Mulcahy and Caroline McLachlan.

 
 
 


pროფესორები ჯუდით მალკაი და კეროლაინ მაკლეჰენი შეხვდნენ უნივერსიტეტის რექტორს პროფ. გიორგი ღავთაძეს და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს ასოც. პროფ. ირმა გრძელიძეს. პროფ. გიორგი ღავთაძე სტუმრებს ესაუბრა უნივერსიტეტში არსებულ პროგრამებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც დგას უნივერსიტეტის წინაშე სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა განათლების საკითხებთან დაკავშირებით. გამოითქვა კვლავ და კვლავ სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის სურვილი და იმედი იმისა, რომ სტუდენტთა და პროფესორთა დღევანდელი თაობები თვისებრივად განსხვავებულად დაინახავენ სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა განათლების საკითხებზე ახალი ცოდნის შექმნის აუცილებლობას და ამ პროცესში მათი ძალისხმევა შთამბეჭდავი და ეფექტიანი იქნება ტრადიციებით გამორჩეული უმაღლესი სკოლის ახალ ეტაპზე გადასაყვანად.Professors Mulcahy and McLachlan had a meeting with the Rector, Prof. Giorgi Gavtadze, and the head of Quality Assurance Service, Associate Professor Irma Grdzelidze.

Professor Gavtadze spoke with guests about the University programmes and the challenges the University faces concerning the education issues for people with special needs.

Once more, the willingness to cooperate with the University of South Wales was emphasized.

The Rector also expressed the hope that today's generation of students and professors will see the necessity of a qualitatively new approach to the education issues of people with special needs and their efforts to move the University distinguished by its traditions, to a new stage will be impressive and effective.

 


nიუპორტის უნივერსიტეტის განათლების დეპარტამენტის ინკლუზიური განათლების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი პროფესორი ჯუდით მალკაი შეხვდა უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალს და იმერეთის რეგიონის იმ საჯარო სკოლის სპეციალურ მასწავლებლებს, რომლებიც საქმიანობენ სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა განათლების საკითხებზე.Professor Mulcahy (Academic Subject Manager, Faculty of Life Sciences and Education, the University of South Wales) met the students and academic staff of the Faculty of Pedagogy, and the teachers of regional public schools who work on education issues for people with special needs.

 


pროფესორმა ჯუდით მალკაიმ მათთვის ჩაატარა ლექცია-მასტერკლასი თემაზე „ინკლუზიური განათლება“. მსმენელებს გააცნო უელსის განათლების სისტემის საუკეთესო მოდელი ინკლუზიური განათლების კუთხით. კერძოდ: სოციალური მოდელი, პერსონალური მოდელი და სამედიცინო მოდელი. ისაუბრა რას ნიშნავს „სწავლისადმი კეთილგანწყობილი გარემო“. აღნიშნა, რომ ყველა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვმა უსაფრთხო და კეთილგანწყობილ გარემოში უნდა მიიღოს მაქსიმალური კარგი განათლება, საკლასო სისტემა უნდა იყოს მისაღები და უნდა მოვახერხოთ სასწავლო პროცესში ბავშვის ჩართულობის გაუმჯობესება. პრაქტიკულად აჩვენა „სწავლისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს“ შექმნის ტექნოლოგია.Professor Mulcahy conducted a masterclass on "Inclusive Education." She introduced the audience to the best practice of inclusive education system of Wales. In particular: a social model, a personal model, and a medical model. She talked about the meaning of "a friendly learning environment." She noted that all children with special needs should get a good education in a safe and friendly environment, a classroom system should be acceptable, and we should manage to increase the level of children's involvement in the learning process.

She demonstrated techniques for creating "a friendly learning environment".

 


pროფესორ-მასწავლებელთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია პროფ. ჯუდით მალკაის პირადი გამოცდილების გაზიარებამ რთული ქცევის მქონე ბავშვთა მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. მან სემინარის მონაწილეებს გააცნო, პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, პრაქტიკული და მეთოდური მასალები, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სპეციალური საჭიროებების მქონე და რთული ქცევის ბავშვებთან მიმართებაში მუსიკალური თერაპიის, არტთერაპიის (მხატვრობა) და თერაპიული ინტერვენციის საშუალებით. რეაბილიტაცია-დაკარგული ფუნქციების აღდგენა, კომპენსირებაა. იგი თერაპიულ გავლენას ახდენს მასზე და აადვილებს სწავლების პროცესს. კარგი თერაპია აუმჯობესებს სწავლებისა და რეაბილიტაციის პროცესს, ხოლო კარგ განათლებას მოაქვს თერაპიული შედეგები და ხელს უწყობს რეაბილიტაციას. აღნიშნული თერაპიების ჩატარების ტექნოლოგია იყო ის მნიშვნელოვანი სიახლე, რომლის დანერგვა შესაძლებელია და უცილებლობას წარმოადგენს ჩვენს სკოლებში სპეციალური საჭიროებების მქონე და რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან მუშაობის მიმართებით.Professors and teachers showed their particular interest towards the personal experience shared by Professor Mulcahy about the issues of how to deal with difficult child behaviours. Based on her personal experience, she introduced practical and methodical materials on how to deal with children with special needs and the ones with behavioral problems using music therapy, art therapy (drawing), and therapeutic intervention.

Rehabilitation implies restoring lost functions or compensating for them. It has a therapeutic effect and simplifies the teaching process.

Good therapy improves the process of teaching and rehabilitation, while a good education brings therapeutic results and promotes rehabilitation.

The above mentioned technology of therapeutic studies was an important innovation, which can be introduced in schools for children with special education needs and challenging behaviour.

 
 
 


mასტერკლასის მსვლელობის პროცესში გაიმართა საინტერესო დიალოგი სპეცმასწავლებლებსა და პროფესორ ჯუდით მალკაის შორის. დიალოგის პროცესში განვითარდა აზრი, რომ საქართველოში ინკლუზიური განათლებისადმი დამოკიდებულება განსხვავებულია განათლების სფეროში მომუშავე პროფესიონალებს შორისაც. რაც აიხსნება იმ მოძველებული სტერეოტიპებით, რომელიც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების განათლების ერთადერთ საშუალებად სპეციალურ სასწავლებლებს აღიარებდა. პროფესორმა ჯუდით მალკაიმ წამოაყენა ასეთი დებულება, რომ ინკლუზიური განათლების წარმატებით განხორციელება გარკვეულწილად დამოკიდებულია მასწავლებლების აქტივობასა და ქმედებაზე, ანუ იმაზე, თუ რამდენად შეძლებენ ისინი მოემზადონ თავად და მოამზადონ კლასი სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების მისაღებად. რამდენად შეძლებენ ისინი უზრუნველყონ კლასში სასწავლო დონის შენარჩუნება და ამასთანავე მათთვის მაქსიმალური დახმარების გაწევა.The master class given by professor Judith Mulcahy was followed by an interesting discussion involving special education teachers. Outdated stereotypes that children with special educational needs should be taught at special educational institutions lead to different attitudes towards an inclusive education in Georgia.

Professor Judith Mulcahy pointed out that successful implementation of inclusive education to a certain extent depends on teachers’ activities and actions, in other words, how well-prepared they will be to provide the level of maintenance and give the maximum assistance to the children with special education needs.

There should be a common set of expectations across the school that are known to everyone and a further commitment to supporting those learners who have difficulty meeting those expectations.

 


aღნიშნულთან დაკავშირებით პედაგოგთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ამ კუთხით საჭიროა უცხოელი სპეციალისტების მიერ პროფესიული დახმარების გაწევა და თხოვეს ქალბატონ ჯუდით მალკაის ჩაეტარებინა ტრენინგები. დაისახა სამომავლო გეგმა, რომ ივნისის თვეში ნიუპორტიდან ქალბატონი ჯუდით მალკაი ჩამოიყვანს სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტის განათლების დეპარტამენტის პროფესურას, რომლებიც ჩაატარებენ ტრენინგ-მოდულებს რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან მიმართებაში. შესაძლებელია, აგრეთვე, მისი მაგისტრანტების ჩამოსვლა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში და მათ მიერ უშუალო კონსულტაციების გაწევა საჯარო სკოლებში მომუშავე სპეცმასწავლებლებისათვის.In this regard, the majority of teachers noted that they need professional assistance of foreign experts and asked Mrs. Judith Mulcahy to conduct training sessions.

Future plans for the month of June were set. Professor J. Mulcahy together with other professors of the Department of Education at the University of South Wales will look into the possibility of conducting training modules on the children with challenging behavior.

MA graduate students are also expected to arrive in the framework of the exchange program to give consultations to special education teachers working in public schools.

 


pროფესორმა ჯუდით მალკაიმ აღნიშნა, რომ ის გარკვეულ დახმარებას და კონსულტაციებს გაგვიწევდა პედაგოგიური ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს სპეციალური მასწავლებლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მომზადებაში. მით უფრო, რომ აკაკი წრეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი და პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგიკის დეპარტამენტი აცხადებს მზაობას ამ საკითხების დადებითად გადაწყვეტასთან დაკავშირებით.Professor Judith Mulcahy said that she would help and advise the academic staff of the Faculty of Pedagogy on designing undergraduate and graduate programs.

The Administrator of Akaki Tsereteli State University, Department of English Philology and Faculty of Pedagogics have expressed their willingness for the further commitment to supporting any further efforts in this direction.

 


dასკვნის სახით უნდა აღვნიშნო, რომ სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტის განათლების დეპარტამენტის პროფესორის ჯუდით მალკაის სტუმრობა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი ფაკულტეტის ცხოვრებაში, რათა ჩვენი უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი, მართლაც გახდეს ფორპოსტი დასავლეთ საქართველოში ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების დანერგვის კუთხით. მით უფრო, რომ პრობლემა ინდივიდუალობის შესახებ გუშინ და დღეს არ დაბადებულა, მას გაცილებით დიდი და უხსოვარი ისტორია აქვს. ჩვენთვის განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენს მისი შესწავლა. ამ თვალსაზრისით ნიუპორტის უნივერსიტეტის განათლების დეპარტამენტის პროფესორის ჯუდით მალკაის ავტორიტეტი, პროფესიონალიზმი, საინფორმაციო, სამობილიზაციო, განმავითარებელი, სოციალური და საორიენტაციო უნარ-ჩვევები, პედაგოგიური ნიჭი და უნარი, ოცდაათწლიანი პირადი გამოცდილება, პედაგოგიური ტაქტი, პედაგოგიური ოსტატობა და ტექნოლოგია უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებს და საჯარო სკოლაში მომუშავე სპეციალურ მასწავლებლებს საშუალებას გვაძლევს, უფრო ღმად ჩავწვდეთ დღევანდელობას და აღმოვაჩინოთ საიდან და როგორ გაჩდნენ, ან რამ გამოიწვია ამა თუ იმ სტერეოტიპის და ნეგატიური დამოკიდებულების წარმოშობა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით და როგორ აღმოვფხვრათ ისინი. დღეს ხომ სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა უფლებების დაცვისთვის გაჩაღებული მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი არის: „ჩვენ ვითხოვთ უფლებას და არა მოწყალებას!“In conclusion, it should be noted that the visit of professor Judith Mulcahy from the Department of Education at the University of South Wales to Akaki Tsereteli State University was an important stage in the life of the faculty of Pedagogics, making it a leader in terms of inclusive education in western Georgia.


The paradigm of disability has been a problem for a long time and practice for inclusive provision in educational settings is of great importance to us.


In this sense, Judith Mulcahy, thanks to professionalism, social and teaching skills and pedagogical tact acquired in her thirty-year service in education, she has made a valuable contribution to helping ATSU academic staff, students and public school teachers have a deeper understanding of when and where the negative stereotypes of disability come from and how to destroy them.


Today one of the main slogans of the campaign protecting children with special education needs is “We ask for the right and not for charity!”

 
 

imeri basilaZe

profesori

akaki wereTlis saxelmwifo universitetis

saswavlo procesis marTvis samsaxuris ufrosi

Imeri Basiladze

Professor

Head of Academic Process Management Service

Akaki Tsereteli State University

 
 
 
 

nayofieri da warmatebuli viziti

A Very Fruitful and Successful Visit

 
 
 


qუთაისი ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია კვლავ აქტიურად განაგრძობს საინტერესო პროექტების განხორციელებას ჩვენს ქალაქში. ამჯერად, 11-13 აპრილს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სამუშაო ვიზიტით კიდევ ერთხელ ესტუმრა აწსუ-ს საპატიო პროფესორი კეროლაინ მაკლეჰენი, პროფესორ ჯუდით მალკაისთან ერთად. ისინი უნივერსიტეტის რექტორს პროფ. გიორგი ღავთაძეს შეხვდნენ და განიხილეს უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივები მემორანდუმის ფარგლებში. პროფესორი ჯუდით მაკლაი სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტის პროფესორი და თერაპიული სწავლებისა და კრეატიული ხელოვნების აკადემიური პროგრამების მენეჯერია.
Kutaisi Newport International Association keeps implementing interesting projects in our city.

This time Honorary Professor of Akaki Tsereteli State University Mrs. Caroline McLachlan and a Professor from the University of South Wales, Newport Mrs. Judith Mulcahy paid a working visit to Akaki Tsereteli State University on 11-13 April.

They met the Rector of the university Professor Giorgi Gavtadze and discussed the future collaboration within the memorandum between the two Universities.

 
 
 
 


pროფესორმა ჯუდით მაკლაიმ სამსაათიანი ლექცია წაიკითხა უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის, მაგისტრებისა და ქალაქის სკოლების მასწავლებლებისათვის თემაზე: ,,ინკლუზიური განათლება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები“. აღსანიშნავია, რომ თავად ქალბატონი ჯუდითი 6 აყვანილი შვილის დედაა, რომლებიც მან ადრეულ ასაკში იშვილა. თითოეულ მათგანს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება აქვს. მან შეკრებილ საზოგადოებას თეორიულ ცოდნასთან ერთად საკუთრი გამოცდილებაც გაუზიარა და დაამატა, რომ მან თავისი შვილებისგან უფრო ბევრი რამ ისწავლა, ვიდრე წიგნებიდან.


Professor Judith Mulcahy conducted a three-hour session “Inclusive Education and Safeguarding” to the academic staff of the Faculty of Pedagogics at ATSU, to University MA students and to public school teachers who work in the field.

Mrs. Judith is a mother of 6 adopted children herself.

She shared both her theoretical knowledge and her personal experience in Kutaisi and added that she learned much more from her own children than from the books.

 
 
 
 
 


iმავე დღეს კეროლაინ მაკლეჰენი და ჯუდით მალკაი ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს ეწვივნენ, სადაც მათ ნიუპორტი ქუთაისის საერთაშორისო ასოციაციის თავმჯდომარე, პროფესორი მადონა მეგრელიშვილი და ასოციაციის სხვა წევრები ელოდნენ. ეს გახდათ თბილი, მაგრამ ამასთანავე ძალიან საქმიანი და მნიშვნელოვანი შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა ჩვენ ორ ქალაქს შორის არსებული მეგობრობის 26 წლის საიუბილეო ზეიმის დეტალები, რომელიც მ.წ. 12-17 ივნისს გაიმართება.


On the same day Caroline McLachlan and Judith Mulcahy met the chair of Kutaisi Newport International Association, Professor Madonna Megrelishvili and other members of the association at the English Philology Department.

It was a very warm and at the same time a very productive way of discussing the details of the 26th year celebration of the twinning of two cities that is planned to be held on 12-17 June.

 
 
 


sაზეიმო იუბილის ორგანიზებას სათავეში უდგანან ჩვენი ქალაქის მერი ბ-ნი შოთა მურღულია და პროფესორი მადონა მეგრელიშვილი. მასში ჩვენი ქალაქის თითქმის ყველა სფეროა ჩართული. სწორედ ამიტომაც, მოგვიანებით ნიუპორტი ქუთაისის ასოციაციის წევრები ქალბატონ მადონა მეგრელიშვილთან ერთად პირადად ეწვივნენ ქალაქის მერს და იუბილის აღსანიშნავ ღონისძიების დეტალებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს.


The organizers of the celebration are the Mayor of Kutaisi Mr. Shota Murghulia and the chair of Kutaisi Newport International Association Ms. Madonna Megrelishvili. The celebration will involve almost every walk of life of our city. Later the Newport guests with Ms. Madonna Megrelishvili met the Mayor to discuss the details of the celebration and coordinate future plans and projects.

 


mეორე დღეს ნიუპორტელი სტუმრები არასამთავრობო ორგანიზაციას „ხიდი სოციალური ინკლუზიისათვის“ ეწვივნენ, სადაც სპეციალური საგანმათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს სხვადასხვა სახის დახმარებას უწევენ. სტუმრები მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდნენ ბავშვებთან მუშაობის პროცესს, რათა სწორად განესაზღვრათ მომავალი თანამშრომლობისათვის საჭირო პრიორიტეტები, რადგან ამ სფეროში ნიუპორტს დიდი გამოცდილება აქვს და შეუძლია დიდი დახმარება გაუწიოს ჩვენს ქალაქს ამ კუთხით ისე, როგორც ეს უკვე 25 წლის განმავლობაში არა ერთხელ მომხდარა.


Next day Caroline McLachlan and Judith Mulcahy visited NGO “Bridge for Social Inclusion”. The organization provides different services for children of special needs. The guests spent the whole day in the organization observing the working process to correctly set the priorities for the future co-operation.

Newport can share its rich experience of inclusive education with us as it has happened in many other areas during 25years of friendship.

 
 
 


wასვლამდე კეროლაინ მაკლეჰენმა და ჯუდით მალკაიმ ქუთაისში არსებული „ბავშვთა სოფელი“ მოინახულეს. მათ ბავშვებისთვის განკუთვნილი სახლები დაათვალიერეს, მომსახურე პერსონალსა და თავად ბავშვებს შეხვდნენ და აღფრთოვანება ვერ დამალეს იქ არსებული სიტუაციის ხილვით. დირექტორთან, ბატონ ლევან ბალიაშვილთან საუბრისას დაისახა მომავალი თანამშრომლობის გეგმები, რაც ადგილობრივი პერსონალისათვის ტრენინგების ჩატარებას და იქაური გამოცდილების გაზიარებას გულისხობს. სტუმრებმა ბავშვებს მცირეოდენი საჩუქრები გადასცეს და წასვლისას დაპირდნენ, რომ კვლავ ეწვევიან ივნისში და აუცილებლად შეაგროვებენ მათთვის საჭირო ნივთებსა და საჩუქრებს.


During their stay in Kutaisi Caroline McLachlan and Judith Mulcahy visited the children’s village.

They were impressed by what they saw - the cosy houses for children, devoted personnel and the excited children.

While talking to the director of the village Mr. Levan Baliashvili, they outlined future collaboration including sharing the experience and trainings for the local staff.

The guests left small presents for the children and promised to collect some more necessary things and to visit them again in June.

 


dა ბოლოს, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აწსუ საპატიო პროფესორის კეროლაინ მაკლეჰენისა და სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტის პროფესორის ჯუდით მაკლაის ვიზიტი ნაყოფიერი და წარმატებული აღმოჩნდა. ამჯერად ქუთაისი ნიუპორტის დახმარებით კიდევ ერთხელ გაკვალავს გაუკვალავ გზას და ინკლუზიური განათლების სფეროში არსებულ სიახლეებს დანერგავს ჩვენს ქალაქში.


And finally, we can firmly say that the visit by Mrs. Caroline McLachlan and Mrs. Judith Mulcahy to Kutaisi was extremely fruitful and successful.

With the help of Newport Kutaisi will be a pioneer in implementing current methods in the field of inclusive education in Georgia.

 
 

maia alaviZe

asocirebuli profesori

inglisuri filologiis departamenti

Maia Alavidze

Associate Professor

English Philology Department