quTaisi da niuporti - megobrobis unikaluri istoria

Kutaisi and Newport – Unique History of Friendship

 
 
 
 
 


q


უთაისმა 2016 წლის ივნისის თვეში, მასშტაბურად აღნიშნა ნიუპორტთან მეგობრობის და ქუთაისი ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის დაფუძნების 25 წლისთავი.


I
n June 2016, Kutaisi held a great celebration of the 25th anniversary of its friendship with Newport, a city in South Wales, and the foundation of the Kutaisi Newport International Association.

 
 


e
ს ასოციაცია, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელია ქუთაისის მერია, - უალტერნატივოა, მისი მნიშვნელობით და განხორციელებული პროექტების მასშტაბით. არ დარჩენილა არცერთი სფერო, სადაც ნიუპორტს არ აღმოუჩენია ქუთაისისთვის პროგრამული, მატერიალური ან ინფორმაციული დახმარება. ჩვენი ქალაქების ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი ურთიერობებიდან, ეს მეგობრობა ქუთაისელების და ნიუპორტელების ნამდვილ, ორ ერს შორის მეგობრობად იქცა.

This Association, supported by the Kutaisi City Hall, has no analogues in its significance and the projects it implemented. Newport has given financial and informative support to Kutaisi in all areas. The business relationship between the official representatives of Kutaisi and Newport grew into a genuine friendship between the two nations.

 
 


q


უთაისსა და ნიუპორტს შორის დამეგობრების ხელშეკრულება ქუთაისის პირველი ოფიციალური საერთაშორისო დოკუმენტია.
The Kutaisi Newport Twinning Agreement is the first official international document of Kutaisi.

 


q


უთაისსა და ნიუპორტს შორის ურთიერთობა, პარიზში, მსოფლიო დამეგობრებულ ქალთა ასამბლეამ, ქალაქთა შორის მეგობრობის საერთაშორისო მოდელად აღიარა.
The relationship between Kutaisi and Newport was recognized as an international model of twinning by the Assembly of the World Twinned Cities in Paris.

 


aმ მრავალწლიანი მეგობრობის მანძილზე ნიუპორტიდან ქუთაისს სულ 775 ბრიტანელი, ხოლო ნიუპორტს - 1277 ქართველი ეწვია.

TDuring this long-standing friendship, 775 British people visited Kutaisi and 1277 Georgian visited Newport.

 


sაზეიმოდ გაიხსნა ქუთაისში ნიუპორტის და ნიუპორტში ქუთაისის ქუჩები.

There was a grand opening of Newport Street in Kutaisi and - Kutaisi walk in Newport.

 
 


sაგანმანათლებლო პროექტების, უნივერსიტეტებს შორის მემორანდუმების, სტუდენტური და სამეცნიერო საგრანტო პროგრამების განხორციელების გარდა, ნიუპორტთან მეგობრობამ მნიშვნელოვანი ტექნიკური და პროფესიული ზრდა განაპირობა ჯანდაცვის, ტურიზმის, ინფრასტრუქტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის, სახანძრო-სამაშველო, არასამთავრობო და კულტურულ-სახელოვნებო სფეროებში.

Alongside with the educational projects and the memorandums between the universities, which resulted in the implementation of student and research grant programmes, the friendship with Newport gave an impetus to technical and professional improvement in many walks of life, healthcare, tourism, infrastructure, sports, fire-brigade as well as non-governmental and cultural spheres.

 
 


aმ მეგობრობის ოფიციალური მხარდამჭერები ამ ხნის მანძილზე იყო დიდი ბრიტანეთის ყველა სრულუფლებიანი ელჩი დამოუკიდებელ საქართველოში.

All the Ambassadors for Great Britain in independent Georgia have been official supporters of this friendship during these years.

 
 


12-19 ივნისს, ქუთაისმა ნიუპორტელ მეგობრებს უმასპინძლა და ეს იუბილე მრავაფეროვანი ღონისძიებებით აღნიშნა, რომელშიც, ქალაქის ოფიციალური ხელმძღვანელობის გარდა, ჩართული იყო თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი სეგმენტი. ეს ზეიმი არის ქუთაისელების ზეიმი და არა მხოლოდ ქუთაისი ნიუპორტის ასოციაციის. მასში მონაწილეობას იღებდა ათასობით ჩვენი თანაქალაქელი. სტუმართა შორის მოწვეული იყვნენ დიდი ბრიტანეთის სრულუფლებიანი ელჩი და პარლამენტის წევრები.

On 12-19 June, Kutaisi hosted friends from Newport and celebrated this anniversary with various events, in which besides the city authorities, representatives of all the important structures of the city were involved. This celebration was for the people of Kutaisi, not only for the Kutaisi Newport International Association and thousands of citizens participated in it. The British Ambassador in Georgia Alexandra Hall Hall and the members of Parliament were also guests of honour of this great celebration.

 
 


dა ბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ საიუბილეო ღონისძიებების წარმატება პირველ რიგში იმით იყო განპირობებული, რომ სტუმრების მოღვაწეობის სფერო უაღრესად მრავალფეროვანი იყო. დელეგაციის წევრები იყვნენ:

Finally, it should be mentioned that one of the reasons for the success of the celebration was that the Newport guests were the representatives of various walks of life. The members of the delegation were:

 


o
რგანიზატორები: დამა როზმარი ბატლერი, დერექ ბატლერი და ქეროლაინ მაქლაჰლანი• მისი უწმინდესობა რიჩარდ ფეინი, მონმუთის ეპისკოპოსი;

• ლისტერ თონგი, მონმუთის მეუფე;

• დარიუს ჯეიმსი, უელსის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი;

• გლინ ფენქუესტი, გვენტის საგრაფოს პოლიციის უფროსი;

• დოქტორ კარლ პიტერსი, საბუნებისმეტყველო და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტი;

• ანჯელა ლოიდი, სამეურვეო საბჭოს თავჯდომარე, გვენთის შემდგომი განათლების კოლეჯი (გშგკ);

• გარი ჰენდლი, I კემპუსის ხელმძღვანელი, გშგკ;


• ქეით ბექაუსი, II კემპუსის ხელმძღვანელი, გშგკ;


• ალის ბატლერ-ბრაითი, ზრუნვისა და ზედამხედველობის სკოლის ხელმძღვანელი, გშგკ;

• რიჩარდ ბევანი, ენურინ ბევანის ჯანდაცვის საბჭოს მდივანი;

• ქლერ მაქართი, სასწრაფო დახმარების ექთანი, გვენტის სამეფო საავადმყოფო;

• სონია ფიშერი, ნიუპორტი ქუთაისის საერთაშორისო ასოციაციის თავჯდომარე;

• პიტერ ლანდერსი, ნიუპორტის ახალგაზრდული ორგანიზაციის (YMCA) დირექტორი.


Organisers – Dame Rosemary Butler, Derek Butler and Caroline McLachlan


• The Right Reverend Richard Pain, Bishop of Monmouth;

• The Very Reverend Lister Tong, Dean of Monmouth;

• Darius James, Artistic Director, Ballet Cymru;


• Chief Superintendant Glyn Fernquest, Gwent Constabulary;

• Dr Carl Peters, Deputy Dean, Faculty of Life Sciences and Education, University of South Wales;

• Angela Lloyd, Chair of Governors Gwent College of Further Education;

• Gary Handley, Head of Campus 1, Gwent College of Further Education;

• Keith Backhouse, Head of Campus 2, Gwent College of Further Education;

• Alice Butler-Bright, Head of School of Care, Gwent College of Further Education;

• Richard Bevan, Secretary to the Aneurin Bevan Health Board;

• Claire McCarthy, Emergency Nurse Practitioner, Royal Gwent Hospital;

• Sonia Fisher, Chair of Newport Kutaisi Twinning Association;


• Peter Landers, Director of Newport YMCA, Youth Exchange Organiser;

 
 
 
 
 
 
    1. oficialuri Sexvedra meriaSi
            Official Meeting in the City Hall
 
 
    2. dama rozmari batleris sajaro leqciebi
            Dame Rosemary Butler’s Public Lectures
 
 
    3. didi megobrobis dasawyisi
            Beginning of a Great Friendship
 
 
    4. gvenTis sagrafos policiis ufrosi quTaisSi
            Chief Superintendant of Gwent Constabulary in Kutaisi
 
 
    5. cekva - Cemi cxovrebaa
            Dancing is My Life
 
 
    6. niuporteli stumrebis viziti saganmanaTleblo dawesebulebebSi
            Newport Guests’ Visit to Educational Institutions
 
 
    7. warmatebuli skolebis damegobrebis proeqti
            Twinning Projects of Successful Schools
 
 
    8. valieli stumrebis viziti samedicino dawesebulebebSi
            Welsh Guests’ Visit to Medical Institutions
 
 
    9. Sexvedra quTaisis axalgazrdul organizaciebTan
            Meeting with Kutaisi Youth Organisations
 
 
    10. sonia fiSeris saiubileo viziti quTaisSi
            Sonia Fisher’s Celebratory Visit to Kutaisi
 
 
    11. megobruli Jesti
            Friendly Gesture
 
 
    12. lamazi dRe botanikur baRSi
            Beautiful Day in Botanical Garden
 
 
    13. miReba quTaisi niuportis saerTaSoriso asociaciis ofisSi
            Reception in the Office of Kutaisi Newport International Association
 
 
    14. zeimi niuportis quCaze
            Celebration in Newport Street
 
 
    15. msoflio premiera quTaisSi
            World Premiere in Kutaisi
 
 
    16. saiubileo miRebas didi britaneTis elCma umaspinZla
            Jubilee Reception Hosted by British Ambassador
 
 
    17. saiubileo Sexvedra
            Celebratory Meeting